ZEPTER AKČNÍ NABÍDKA – získejte fantastické slevy až 36 % a dárky v ceně 4.000 Kč.

Obchodní podmínky Zepter

1. Prodávající, který provozuje internetový prodej zboží spotřebitelům (spotřebitel dále jen „kupující“) na území České republiky na základě těchto Obchodních podmínek internetového obchodu, je obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 112/55, PSČ 110 00, IČO: 14500469, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 92470, den zápisu 16. 10. 1991, ID datové schránky: kvic2kz, e-mail: zakaznik@zepter.cz (dále jen „prodávající“ nebo „ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.“).

2. Prodávající informuje kupujícího o svém zboží a kupních cenách pomocí internetových katalogů na svých internetových stránkách. Kupní ceny zboží společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. jsou v internetových katalozích uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši a další poplatky. Nabídka zboží v internetovém katalogu prodávajícího je vždy nezávazná.

3. Kupující si vybírá vždy zboží z aktuálního internetového katalogu a vybrané zboží, o jehož zakoupení má kupující zájem, objedná kupující u prodávajícího pomocí objednávkového formuláře (dále jen „návrh na uzavření Kupní smlouvy“), ve kterém kupující před jeho odesláním vyplnil všechny nezbytná údaje, a jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky internetového obchodu. Kupující má možnost před podáním návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do návrhu (objednávky) vložil.

4. Návrhy na uzavření Kupní smlouvy mohou být kupujícím zasílány ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. elektronicky po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Návrhy na uzavření Kupní smlouvy doručené prodávajícímu v sobotu, neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

 •   Základní podmínkou zpracování návrhu na uzavření Kupní smlouvy je správně a úplně vyplněný objednávkový formulář doručený ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu a výslovný souhlas kupujícího, že objednává zvolené zboží a že se zavazuje k platbě kupní ceny.
 •   Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně (včetně chybějícího souhlasu kupujícího s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu nebo souhlasu kupujícího, že objednává zvolené zboží a že se zavazuje k platbě kupní ceny), nelze považovat za řádné návrhy na uzavření Kupní smlouvy a prodávající k nim nepřihlíží.
 •   Prodávající přijímá návrhy na uzavření Kupní smlouvy od osob starších 18 let s bydlištěm na území České republiky.
 •   Prodávající si vyhrazuje právo nezpracovávat návrhy na uzavření Kupní smlouvy, které budí podezření ze zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové návrhy na uzavření Kupní smlouvy, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty kupujícího, na kterou by bylo možné akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy potvrdit, či kde by bylo možné údaje na objednávkovém formuláři ověřit).

5. Doručení objednávky z internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. potvrdí prodávající kupujícímu automaticky nastavený systém prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Následně v přiměřené době, nejpozději však v okamžiku dodání zboží, prodávající zašle kupujícímu potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě včetně těchto obchodních podmínek v textové podobě.

6. Zboží je dodáváno za využití služby „Obchodní balík“, kterou poskytuje zásilková služba. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Pokud si ČR zákazník nakoupí na e-shopu výrobky do celkové hodnoty objednávky 1.500,- Kč a zvolí dopravu „Česká Pošta“ zaplatí poštovné a balné 129,- Kč.

 •   Zásilková služba dodává zboží pouze během pracovních dnů (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků).
 •   V případě opožděné dodávky zboží způsobené vyčerpáním skladových zásob, bude kupující informovánformou SMS, stejně jako o termínu dodání zboží.
 •   Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu dodánzáruční list, návod k obsluze, pokud to povaha zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání se zbožím. Rovněž bude kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.
 •   Kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží kupujícím, je povinen potvrdit zásilkové službě převzetí zboží včetně všech dokladů.
 •   V případě, že kupující zašle prodávajícímu návrhy na uzavření více Kupních smluv, tj. v objednávkovém formuláři bude uvedeno více druhů objednávaného zboží či více kusů zboží jednoho druhu, může ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. podle svého uvážení dodat zboží po částech, tedy ve více zásilkách.
 •   Kupující je povinen prodávajícímu uhradit další náklady na přepravu zboží ve výši 129,- Kč při opakovaném dodání zboží z důvodů stojících na straně kupujícího (např. bezdůvodné odmítnutí zásilky, nevyzvednutí zásilky na poště apod.).

7. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží několika způsoby, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho návrhu na uzavření Kupní smlouvy, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 •   Platba na dobírku – v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží zásilkovou službou na dobírku, je doba dodání zboží deset pracovních dnů od akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Kupní cena za zboží je v tomto případě zaplacena kupujícím prostřednictvím zásilkové služby při převzetí zboží od zásilkové služby kupujícím nebo osobou, kterou k tomu kupující pověřil.
 •   Platba bankovním převodem předem – při platbě bankovním převodem předem je zboží kupujícímu odesláno až po připsání peněz na účet prodávajícího. Všechny informace potřebné pro platbu bankovním převodem budou odeslány kupujícímu e-mailem v rámci potvrzení akceptace jeho návrhu na uzavření Kupní smlouvy. Částka odpovídající kupní ceně musí být připsána na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy, v opačném případě je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 • ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. – č. účtu: 283148231/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

8. Za zboží dodané prodávajícím kupujícímu na základě Kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu a následně i v objednávce odeslané kupujícím prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře.

9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, pokud však byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží kupujícímu, pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

10. Prodávající tímto výslovně poučuje kupujícího, který je spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 1829 odstavec 1 Občanského zákoníku o jeho právu odstoupit od Kupní smlouvy o prodeji zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží kupujícím nebo kupujícím určenou třetí osobou. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným, prokazatelným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, nejlépe odeslat písemně na adresu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy.

 •   Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uložen v sekci Dokumenty ke stažení na internetových stránkách prodávajícího
 •   V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit (zaslat či osobně předat) zboží prodávajícímu na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Logistické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy, a to nepoškozené, včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 •   Prodávající tímto dále kupujícího výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Předpokladem vrácení kupujícím zaplacené kupní ceny za zboží je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu nepoškozené, včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy.
 •   Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží

Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu, nikoli však dříve, než kupující vrátí zboží prodávajícímu, nebo dokud kupující neprokáže, že zboží ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. odeslal.

Výjimky z práva odstoupit od Kupní smlouvy:

 •   Ve smyslu § 1837 písmeno g) Občanského zákoníku však spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (například kosmetické výrobky, polštáře, matrace).
 •   Prodávající zároveň upozorňuje kupujícího, že kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku spotřebního zboží (filtrů do systémů na čištění vody, vzduchu či vysavačů atd.), pokud již byla provedena montáž tohoto zboží do domácího spotřebiče, a to s ohledem na § 1837 písmeno e) a g) Občanského zákoníku.

11. Záruční podmínky: Záruční doba činí 24 měsíců od předání a převzetí zboží kupujícím (případně osobou, kterou k tomu kupující zmocnil). Reklamace je možno uplatnit osobně (ve stanovené provozní době) nebo prostřednictvím zásilkové služby v servisním středisku prodávajícího na adrese: Rudná u Prahy – K Vypichu 1119, PSČ 252 19. Dále lze reklamaci uplatnit v provozovnách prodávajícího a v sídle prodávajícího, a to ve stanovené provozní době.

 Sídlo prodávajícího:
Praha 1 – Spálená 55, PSČ 110 00

 Ostatní provozovny prodávajícího:
Praha 10 – Na Šafránce 36, PSČ 101 00
Brno – M-Palác Heršpická 814/5a, 639 00 Brno – Štýřice
České Budějovice – Husova 11, PSČ 370 21
Hradec Králové – Gebauerova 1025, PSČ 500 02
Ostrava – 28. října, PSČ 709 00
Ústí nad Labem – W.Churchilla 1328/9, PSČ 400 01
– další aktuální provozovny uvedené v Živnostenském rejstříku

 • Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.
 • Záruka se netýká estetických změn, které vzniknou běžným používáním a které neovlivní funkční schopnost zboží. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či třetí osoby či zacházení se zbožím v rozporu s návodem k použití, v rozporu s pokyny prodávajícího a dále škod vzniklých zaviněním kupujícího či třetích osob. Prodávající je oprávněn po zahájení reklamačního řízení přezkoumat zakoupení zboží ve své evidenci a ověřit datum tohoto zakoupení. Posuzování počátku běhu záruční doby bude prováděno kupujícím s ohledem na předložené listiny, např. Kupní smlouvu, dodací list, záruční list nebo na základě jiných skutečností (prokázání této skutečnosti svědeckou výpovědí či jiným věrohodným způsobem).
 • Rozdílný vnější vzhled dodaného zboží od vzhledu zboží v internetovém katalogu, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího, není důvodem pro uplatnění reklamace.
 • Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka zásilkové služby. Podmínkou úspěšné reklamace v těchto případech je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem zásilkové služby. Pokud je to možné, kupující zároveň odmítne převzetí zásilky od přepravce s uvedením důvodu.
 • Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v Záručním listě, který je předán kupujícímu při dodávání objednaného zboží.

12. Ochrana osobních údajů kupujícího:

 • Správcem osobních údajů je prodávající – společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1,Nové Město, Spálená 112/55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, společnost je zapsána v obchodnímrejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 92470.
 •   Kupující uděluje souhlas zaškrtnutím zaškrtávacího políčka se shromažďováním, zpracovánímuchováním osobních údajů kupujícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, data narození, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence kupujících, a archivace uzavřených Kupních smluv kupujícími a objednávek, za účelem dodání zboží a jeho reklamací, za účelem komunikace ohledně plnění Kupních smluv, za účelem účetní evidence a za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených Kupních smluv. Tento souhlas kupující uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 •   Kupující uděluje souhlas zaškrtnutím zaškrtávacího políčka se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů kupujícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o prodávajícím, a to formou dopisu, SMS, e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas kupující uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 •   Kupující bere na vědomí, že prodávající může osobní údaje poskytnuté kupujícím dle této Kupní smlouvy poskytnout (zpřístupnit) dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům) nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.
 •   Kupující potvrzuje, že byl prodávajícím poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Kupující se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo e-mailem na adrese:databaze@zepter.cz, kde rovněž může kupující svůj souhlas odvolat. Kupující může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
 •   Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, pro účely uvedené ve článku 12) odstavci b. je však podmínkou, která je nutná pro uzavření a plnění této Kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů a souhlasu podle článku 12) odstavec c. je dobrovolné a není zákonnou ani smluvní podmínkou a není ani podmínkou, která je potřebná pro uzavření Kupní smlouvy.

13. Prodávající ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v souladu s ustanovením §14 Zákona O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.

 Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

14. Shora uvedené Obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Kupující tyto Obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto Obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující dohodnout v písemné podobě a to před odesláním objednávkového formuláře.

Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

15. Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.04.2023 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.