Informace pro kupující:

 

Webové stránky LIVE100.cz jsou zřízeny a provozovány zástupcem společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 112/55, PSČ 110 00, IČ: 14500469, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92470, (dále jen „prodávající“ nebo “Zepter“ nebo „ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.“) Business Nation s.r.o., místo podnikání: Praha 6, Eliášova 964/24, IČO: 08736511, DIČ: CZ08736511, který v rámci obchodního vztahu vystupuje jako zprostředkovatel (dále jen „zprostředkovatel“) a jedná jménem a na účet prodávajícího společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

 Objednáním zboží souhlasí objednatel zboží (dále jen „kupující“) s Obchodními podmínkami internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., uvedenými dále a s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., která je zastoupena zprostředkovatelem, a to v souladu s příslušnou objednávkou zaslanou kupujícím prodávajícímu, respektive jeho zástupci – zprostředkovateli. Objednáním zboží kupující též pověřuje zprostředkovatele  k uzavření písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., a to v souladu s příslušnou objednávkou zaslanou kupujícím zprostředkovateli a pouze v rozsahu učiněné objednávky a pouze pokud uzavření takové písemné kupní smlouvy bude k naplnění účelu objednávky nezbytné. 

Učiněním objednávky se kupující stává bezplatně členem Zepter Club Live 100 a souhlasí s Pravidly Clubu a přijímá jeho podmínky. Jako člen Club Live 100 získává až 30% slevy při nákupech unikátních produktů značky Zepter. 

Vznik kupní  smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím:

Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího, respektive jeho zástupce – zprostředkovatele.

Kupní smlouva nevzniká, pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, po učinění objednávky kontaktovat, nebo pokud prodávající návrh na uzavření kupní smlouvy do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky nepotvrdí.

Potvrzení objednávky bude učiněno prostřednictvím telefonu či elektronické pošty kupujícímu. Součástí každé kupní smlouvy jsou Obchodní podmínky internetového obchodu Zepter v tomto znění:

Obchodní podmínky internetového obchodu Zepter

 

1. Prodávající, který provozuje internetový prodej zboží spotřebitelům (spotřebitel dále jen „kupující“) na území České republiky na základě těchto Obchodních podmínek internetového obchodu, je obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 112/55, PSČ 110 00, IČO: 14500469, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 92470, den zápisu 16. 10. 1991 (dále také jen „prodávající“ nebo „ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.“).

2. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. informuje kupujícího o svém zboží a kupních cenách pomocí internetových katalogů na svých internetových stránkách www.zepter.cz. Internetové katalogy ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. průběžně aktualizuje, informace v internetových katalozích, včetně cenových informací, jsou aktuální do odvolání. Kupní ceny zboží společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. jsou v internetových katalozích uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši a další poplatky. Nabídka zboží v internetovém katalogu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je vždy nezávazná.

3. Kupující si vybírá vždy zboží z aktuálního internetového katalogu a vybrané zboží, o jehož zakoupení má kupující zájem, objedná kupující u prodávajícího pomocí objednávkového formuláře (dále jen „návrh na uzavření kupní smlouvy“), ve kterém kupující před jeho odesláním vyplnil všechny nezbytná údaje, a jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky internetového obchodu.

4. Návrhy na uzavření kupní smlouvy mohou být kupujícím zasílány ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. elektronicky po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Návrhy na uzavření kupní smlouvy doručené ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou zpracování návrhu na uzavření kupní smlouvy je správně a úplně vyplněný objednávkový formulář doručený ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. a souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně (včetně chybějícího souhlasu kupujícího s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu), nelze považovat za řádné návrhy na uzavření kupní smlouvy a prodávající k nim nepřihlíží. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. přijímá návrhy na uzavření kupní smlouvy od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhrazuje právo nezpracovávat návrhy na uzavření kupní smlouvy, které budí podezření ze zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové návrhy na uzavření kupní smlouvy, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty kupujícího, na kterou by bylo možné akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy potvrdit, či kde by bylo možné údaje na objednávkovém formuláři ověřit).

5. Doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. potvrdí pracovník ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději následující pracovní den po obdržení. Potvrzení bude učiněno prostřednictvím telefonu či elektronické pošty. Potvrzením návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího ze strany prodávajícího vzniká mezi stranami kupní smlouva. Kupní smlouva nevzniká, pokud
není možné osobu, která návrh na uzavření kupní smlouvy zaslala, v této době kontaktovat, nebo pokud ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. návrh na uzavření kupní smlouvy v této době kupujícímu nepotvrdí.

6. Zboží je dodáváno za využití služby „obchodní balík“, kterou poskytuje zásilková služba. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Náklady přepravy na dopravné a balné hradí prodávající, společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Zásilková služba dodává zboží pouze během pracovních dnů (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků).

 

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky o možné době dodání.

 

Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu dodán záruční list, návod k obsluze, pokud to povaha zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání se zbožím. Rovněž bude kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

 

Kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží kupujícím, je povinen potvrdit zásilkové službě převzetí zboží včetně všech dokladů.

 

V případě, že kupující zašle prodávajícímu návrhy na uzavření více kupních smluv, tj. v objednávkovém formuláři bude uvedeno více druhů objednávaného zboží či více kusů zboží jednoho druhu, může ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. podle svého uvážení dodat zboží po částech, tedy ve více zásilkách.

 

7. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu zboží několika způsoby, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 

 • Platba na dobírku – v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží zásilkovou službou na dobírku, je doba dodání zboží deset pracovních dnů od akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Kupní cena za zboží je v tomto případě zaplacena kupujícím prostřednictvím zásilkové služby při převzetí zboží od zásilkové služby kupujícím nebo osobou, kterou k tomu kupující pověřil.
 • Platba bankovním převodem předem – při platbě bankovním převodem předem je zboží kupujícímu odesláno až po připsání peněz na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Všechny informace potřebné pro platbu bankovním převodem budou odeslány kupujícímu e-mailem v rámci potvrzení akceptace jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Částka odpovídající kupní ceně musí být připsána na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy, v opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Údaje pro bankovní převod:
ZEPTER NTERNATIONAL s.r.o.
Komerční banka a.s.
Č. účtu: 5971530277
Kód banky: 0100
Jako „variabilní symbol – VS“ uveďte číslo objednávkového formuláře.

 

 • Platební kartou online – pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Po odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy budete přesměrováni na platební bránu GPWebPay, kterou využívá banka Komerční Banka, a.s., a která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Přenos dat je zabezpečen protokolem TLS. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně GPWebPay zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace karty a CVC/CVV kód (všechny údaje jsou uvedené na platební kartě). Při platbě kartou online je zboží kupujícímu odesláno až po připsání peněz na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Částka odpovídající kupní ceně musí být připsána na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy, v opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Za zboží dodané prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, pokud však byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží kupujícímu, pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího předáním a převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním a převzetím zboží.
 3. Prodávající tímto výslovně poučuje kupujícího, který je spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží kupujícím nebo kupujícím určenou třetí osobou. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v této lhůtě odeslat na adresu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy. Kupující je rovněž povinen vrátit bez zbytečného odkladu jemu dodané zboží na adresu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Logistické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy.Prodávající tímto dále kupujícího výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Předpokladem vrácení kupujícím zaplacené kupní ceny za zboží je, aby zboží bylo vráceno prodávajícímu nepoškozené, včetně všech součástí a veškerého příslušenství, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupní cena bude v případě splnění shora uvedeného vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení prodávajícímu, nikoli však dříve, než kupující vrátí zboží ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., nebo dokud kupující neprokáže, že zboží ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. odeslal.
  Výjimky z práva odstoupit od kupní smlouvy:
  Ve smyslu § 1837 písmeno g) občanského zákoníku však spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit (viz například kosmetické výrobky). Prodávající zároveň upozorňuje kupujícího, že kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku spotřebního zboží (filtrů do systémů na čištění vody či vysavačů), pokud již byla provedena montáž tohoto zboží do domácího spotřebiče, a to s ohledem na § 1837 písmeno e) a g) občanského zákoníku. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v sekci Dokumenty.
 4. Záruční podmínky:
  Záruční doba činí 24 měsíců od předání a převzetí zboží kupujícím (případně osobou, kterou k tomu kupující zmocnil). Reklamace je možno uplatnit osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby v servisním středisku prodávajícího na adrese: Rudná u Prahy – K Vypichu 1119, PSČ 252 19.Dále lze reklamaci uplatnit v provozovnách prodávajícího a v sídle prodávajícího, kde je pověřený pracovník pro reklamace zboží:

  Sídlo prodávajícího:

 

 • Praha 1 – Spálená 55, PSČ 110 00

 

Ostatní provozovny prodávajícího:

 

 • Praha 10 – Na Šafránce 36, PSČ 101 00
 • Brno – Heršpická 814/5a, PSČ 639 00
 • České Budějovice – Husova 11, PSČ 370 21
 • Hradec Králové – Gebauerova 1025, PSČ 500 02
 • Ostrava – 28. října, PSČ 709 00
 • Ústí nad Labem – W.Churchilla 1328/9, PSČ 400 01.

 

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

 

Záruka se netýká estetických změn, které vzniknou běžným používáním a které neovlivní funkční schopnost zboží. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či třetí osoby či zacházení se zbožím v rozporu s návodem k použití, v rozporu s pokyny prodávajícího a dále škod vzniklých zaviněním kupujícího či třetích osob. Prodávající je oprávněn po zahájení reklamačního řízení přezkoumat zakoupení zboží ve své evidenci a ověřit datum tohoto zakoupení. Posuzování počátku běhu záruční doby bude prováděno kupujícím s ohledem na předložené listiny, např. kupní smlouvu, dodací list, záruční list nebo na základě jiných skutečností (prokázání této skutečnosti svědeckou výpovědí či jiným věrohodným způsobem).

 

Rozdílný vnější vzhled dodaného zboží od vzhledu zboží v internetovém katalogu, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího, není důvodem pro uplatnění reklamace.

 

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka zásilkové služby. Podmínkou úspěšné reklamace v těchto případech je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem zásilkové služby.

 

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu při dodávání objednaného zboží.

 

Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji najdete ZDE.

 

12. Kupující odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na dobu 10 let souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, a to za účelem evidence kupních smluv, účetní evidence a pro marketingové účely, zejména pro zasílání nabídek a katalogů formou dopisu, telefonního hovoru, SMS a e-mailu. Kupující bere na vědomí, že k osobním údajům budou mít přístup, vedle zprostředkovatele, pouze zaměstnanci prodávajícího, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujícího a dodržovat bezpečnostní opatření týkající se ochrany osobních údajů. Kupující byl prodávajícím resp. zprostředkovatelem poučen o svých právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v §21 citovaného zákona. Tento souhlas dává kupující ve stejném rozsahu i pro zprostředkovatele a další obchodní zástupce prodávajícího za účelem nabídky dalšího zboží a služeb. Kupující bere na vědomí, že kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese: ZEPTER INTENATIONAL s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy, nebo Petr Havel, 160 00 Praha 6, Eliášova 24.

 

13. Prodávající ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v souladu s ustanovením §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.

 

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

14. Shora uvedené Obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím. Kupující tyto Obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto Obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující dohodnout v písemné podobě a to před odesláním objednávkového formuláře.

 

Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

 

15. Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.

Podmínky pro objednávky z České republiky:
Poštovné a balné 89,-Kč účtujeme u objednávek do hodnoty 1.499,-Kč. Výjimkou mohou být akční položky u kterých je to uvedeno. 

Podmínky pro objednávky ze Slovenské republiky:
Predávajúcim je obchodná spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO : 31 323 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 2721/B. Tovar v hodnote do 60 EUR bude doručený na náklady zákazníka vo výške 4 EUR, tovar v hodnote nad 60 EUR bude doručený zákazníkovi bezplatne, teda na náklady spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. Tovar bude doručený na dobierku kuriérskou službou. Zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi kuriérskej služby pri doručení tovaru.