ZEPTER AKČNÍ NABÍDKA – získejte fantastické slevy až 36 % a dárky v ceně 4.000 Kč.

Podmínky členství v zákaznickém programu ZEPTER BIZZCLUB

I. Členství v ZEPTER BIZZCLUB

1. Program ZEPTER BIZZCLUB (dále jen „Program” nebo „BIZZCLUB”) je věrnostní program, který pořadatel programu zřizuje pro zákazníky či potencionální zákazníky a jehož cílem je popularizovat a propagovat výrobky značky ZEPTER. Tento bezplatný a dobrovolný program poskytuje členům výhody, které jsou definovány v těchto podmínkách.

2. Pořadatelem programu je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s r.o., se sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, IČO: 145 00 469, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 92470 (dále jen „ZEPTER INTERNATIONAL“ nebo „Pořadatel“)

3. Členem BIZZCLUB se může stát každá fyzická osoba (fyzická osoba starší 18 let) a právnická osoba, po splnění těchto podmínek:

a. jako nový zákazník uzavře se společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. kupní smlouvu (dále „KS“) a v této kupní smlouvě vysloví souhlas se členstvím v BIZZCLUB a s podmínkami členství,

b. jako stávající zákazník s přiděleným ID (identifikačním číslem zákazníka), který je držitelem Zlaté karty, nebo členem ZEPTER VIP CLUBU, pokud nepožádá o zrušení členství v BIZZCLUB a nevysloví souhlas s podmínkami členství,

c. jako stávající zákazník s přiděleným ID se zaregistruje, vysloví souhlas se členstvím v BIZZCLUB a s podmínkami členství

d. jako fyzická či právnická osoba se zaregistruje (vyplní přihlášku) a vysloví souhlas se členstvím v BIZZCLUB a s podmínkami členství.

4. Členství v BIZZCLUB je zcela dobrovolné a bezplatné.

5. Každý člen BIZZCLUB obdrží po zaregistrování číslo ID (pokud již mu nebylo přiděleno dříve), a to formou e-mailu nebo SMS.

 II. Práva člena ZEPTER BIZZCLUB

1. Členství v BIZZCLUB opravňuje člena získávat od společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. speciální výhody určené pro členy BIZZCLUB, účastnit se speciálních marketingových akcí a programů a čerpat slevy, výhody a bonusy určené pro členy BIZZCLUB.

2. Všichni členové BIZZCLUB jsou oprávněni nakupovat na území České a Slovenské republiky za zvýhodněné ceny. Člen BIZZCLUB má při nákupu právo na slevu z každého nákupu u vybraných výrobků ZEPTER, která se uplatní z doporučené maloobchodní ceny přímo při nákupu (provedení závazné objednávky zboží). Slevy nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, pokud výslovně není uvedeno jinak. V případě jakéhokoliv zrušení kupní smlouvy, kde člen BIZZCLUB uplatnil nárok na slevu, je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna vrátit pouze doplatek kupní ceny po uplatněné slevě, peněžní částka odpovídající uplatněné slevě se nevrací.

3. Člen BIZZCLUBu získává za doporučení nových zákazníků do BIZZCLUBu společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. odměnu ve výši až 10 % z hodnoty jejich první kupní smlouvy (objednávky), a to za podmínky, že kupní smlouva je ze strany doporučeného zákazníka zcela splněna a zaplacena a ode dne dodání zboží dle této kupní smlouvy uběhlo více jak 40 dnů a ze strany doporučeného zákazníka nedošlo ke zrušení takové kupní smlouvy. Nárok na odměnu je vázaný vždy na ID člena BIZZCLUB a je nepřevoditelný.

Po ověření vzniku nároku na odměnu bude tato odměna připsána (nejpozději do 40 dnů od vzniku nároku) na virtuální konto člena BIZZCLUB. Na virtuálním kontu člena BIZZCLUB jsou odměny evidovány vždy po celé vyhodnocované období. Vyhodnocovaným obdobím je kalendářní rok (od 1. ledna aktuálního roku do 31. prosince aktuálního roku). Pokud člen BIZZCLUBu získá ve vyhodnocovaném období nárok na odměnu ve více případech (více kupních smluv doporučených zákazníků), tyto odměny se postupně načítají na virtuální konto člena BIZZCLUB. Člen BIZZCLUBu je oprávněn odměny získané během příslušného vyhodnocovaného období uplatnit za podmínek a v termínu stanoveném v těchto podmínkách. Nárok na odměnu musí člen BIZZCLUB uplatnit u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do jednoho roku od konce příslušného vyhodnocovaného období (do 31. prosince následujícího kalendářního roku po příslušném vyhodnocovaném období), jinak tento nárok bez jakékoliv náhrady zaniká. Uplatnění odměny provede člen BIZZCLUB přes internetové stránky BIZZCLUB. Při uplatnění odměny člen BIZZCLUB zvolí i způsob čerpání odměny. Výše odměny je vždy vyčíslena v penězích, a to v Kč/ EUR. Odměna člena BIZZCLUB může být čerpána následujícími způsoby:

a. vyplacení peněžní částky

b. sleva až 100 % na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

4. V případě, že člen BIZZCLUBu se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v penězích zvolí typ smluvního vztahu, který musí být uzavřen jako podklad pro vyplacení peněžní částky. V případě, že nebude příslušný smluvní vztah uzavřen, nelze peněžní částku vyplatit a nárok na odměnu

 musí být vyčerpán v podobě slevy na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Typy smluvních vztahů s jejich smluvními podmínkami jsou uvedeny na internetových stránkách BIZZCLUB. Člen BIZZCLUB v závislosti na charakteru a rozsahu činnosti v BIZZCLUB může zvolit jeden z následujících smluvních typů:

a) Smlouva o zprostředkování s nepodnikající osobou – tento smluvní typ může být uzavřen s nepodnikající osobou v případě výplaty odměny, která nebyla získána za soustavnou a opakující se činnost v BIZZCLUB (méně jak 3 doporučení během kalendářního roku) vykonávanou za účelem dosažení zisku.

b) Smlouva o zprostředkování s podnikatelem – tento smluvní typ může být uzavřen s podnikatelem v případě výplaty odměny, která byla získána za soustavnou a opakující se činnost v BIZZCLUB (více jak 3 doporučení během kalendářního roku) vykonávanou za účelem dosažení zisku. V případě, že podnikatel je registrován jako plátce DPH, bude k vyplácené odměně připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

Po uzavření příslušného smluvního vztahu bude odměna – peněžní částka vyplacena na bankovní účet člena BIZZCLUB. Peněžní částky jsou vypláceny

 vždy jedenkrát za měsíc, pokud výše peněžní částky, která by měla být vyplacena, přesáhne částku 500 Kč/ 20 EUR. V případě, že peněžní částka je nižší než 500 Kč/ 20 EUR, bude vyplacena členovi BIZZCLUB na konci vyhodnocovaného období, tedy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku. Vyplácené peněžní částky podléhají zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky. Za podrobení vyplácené peněžní částky zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky odpovídá člen BIZZCLUB. Nárok na odměnu může člen BIZZCLUB uplatnit pouze v zemi, kde je registrován.

5. V případě, že člen BIZZCLUB se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v podobě slevy na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., ověří výši možné slevy a postup objednávky na Zákaznickém centru Zepter. Slevu nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, krom členské slevy na osobní nákup člena BIZZCLUB, která je uvedena v těchto podmínkách výše. Smluvní podmínky samotné kupní smlouvy se pak řídí smluvními podmínkami kupní smlouvy uzavírané v internetovém obchodě společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

6. Všichni členové BIZZCLUB získávají právo na přednostní informace o akcích, novinkách společnosti a soutěžích.

Dále získávají:

a. zdarma nové materiály k výrobkům

b. zdarma poradenství k světelné terapii Bioptron

c. poradenství zdravého stravování

d. účast na škole vaření zdarma

e. přednostní pozvání na speciální akce, semináře, oslavy, předvádění výrobků, uvádění nových výrobků a speciální propagační nabídky výhradně pro členy BIZZCLUB

f. zvýhodněné vstupné na kulturní akce pořádané ZEPTER Group a jejími partnery

g. slevy na zboží a služby poskytované partnery ZEPTER Group

III. Ukončení členství v BIZZCLUB

1. Člen BIZZCLUB je oprávněn kdykoliv své členství v BIZZCLUB ukončit, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na Zákaznické centrum společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka na adrese Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

2. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je oprávněna ukončit členství člena v BIZZCLUB, pokud tento porušil podstatným způsobem podmínky členství. V případě ukončení členství v BIZZCLUB se automaticky ztrácí nárok na získané výhody, a to bez jakékoliv náhrady.

 IV. Ochrana osobních údajů člena BIZZCLUB

1. Správcem osobních údajů je pořadatel programu – společnost ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 92470.

2. Člen BIZZCLUBu tímto dává pořadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena BIZZCLUBu, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, místa podnikání, data narození, rodného čísla, IČ, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence členů, evidence a archivace uzavřených kupních smluv členy BIZZCLUBu a objednávek, za účelem dodání zboží a jeho reklamací, za účelem komunikace ohledně plnění kupních smluv a členství v BIZZCLUBu, za účelem účetní evidence, za účelem vyhodnocení vzniku nároků na výhody a bonusy jednotlivých členů a za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených kupních smluv. Tento souhlas člen BIZZCLUBu uděluje na dobu trvání svého členství v BIZZCLUBu a po dobu 10 let od ukončení členství v BIZZCLUBu.

 3. Člen BIZZCLUBu tímto dává pořadateli programu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů člena BIZZCLUBu, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, data narození, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání výhod a bonusů, obchodních sdělení, nových nabídek, katalogů a nových informací o pořadateli programu, a to formou dopisu, sms, e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas člen BIZZCLUBu uděluje na dobu trvání svého členství v BIZZCLUB a po dobu 10 let od ukončení členství v BIZZCLUBu.

4. Člen BIZZCLUBu bere na vědomí, že pořadatel programu může osobní údaje poskytnuté členem BIZZCLUBu poskytnout dalším zprostředkovatelům (zpracovatelům) nebo poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.

5. Člen BIZZCLUBu potvrzuje, že byl pořadatelem programu poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Člen BIZZCLUBu se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná nebo emailem na adrese: osobniudaje @ zepter . cz, kde rovněž může člen BIZZCLUBu svůj souhlas odvolat. Člen BIZZCLUBu může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů členem BIZZCLUBu je dobrovolné, pro účely uvedené v tomto článku odst. 2 je však podmínkou, která je nutná pro členství v BIZZCLUBu.

7. Člen BIZZCLUBu je povinen bezodkladně informovat společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. o změně shora uvedených osobních údajů.

8. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovědnost za nedoručení získané výhody členovi BIZZCLUBu v důsledku neaktuálních nebo nesprávných osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení BIZZCLUB

1. Členové BIZZCLUBu byli seznámeni s aktuálními podmínkami členství v BIZZCLUBu. Aktuální podmínky členství v BIZZCLUBu jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. a jsou dostupné na všech provozovnách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

2. Členům BIZZCLUBu budou zasílány informace o získaných odměnách a o novinkách, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo SMS. Pokud si člen BIZZCLUBu nebude přát dostávat nadále tyto informace, může tuto službu zrušit prostřednictvím internetové aplikace.

3. Ke dni 1. 8. 2023 došlo ke změně názvu zákaznického programu ZEPTER ClubLive 100 na ZEPTER BIZZCLUB.

4. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhrazuje právo a je oprávněna pozměňovat či doplňovat tyto podmínky členství v BIZZCLUBu a výhody pro členy BIZZCLUBu.

5. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo a je oprávněna ukončit program BIZZCLUBu, a to bez náhrady.

VI. Platnost podmínek členství v BIZZCLUB

Tyto aktuální podmínky členství v BIZZCLUBu nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění, to je dnem 1. 8. 2023.

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o