ZEPTER AKČNÍ NABÍDKA – získejte fantastické slevy až 36 % a dárky v ceně 4.000 Kč.

Podmínky programu ZEPTER ClubLive100

I. Program ClubLive100 (dále jen „Program” nebo „ClubLive100”) je věrnostní program, který pořadatel programu zřizuje pro zákazníky či potencionální zákazníky a jehož cílem je popularizovat a propagovat výrobky značky ZEPTER. Tento bezplatný a dobrovolný program poskytuje členům výhody, které jsou definovány v těchto podmínkách.

Pořadatelem programu je společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s r.o., se sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, IČO: 145 00 469, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 92470 (dále jen „ZEPTER INTERNATIONAL“ nebo „Pořadatel“)

Členem ClubLive100 se může stát každá fyzická osoba (fyzická osoba starší 18 let) a právnická osoba, po splnění těchto podmínek:

– jako nový zákazník uzavře se společností ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. kupní smlouvu (dále „KS“) a v této kupní smlouvě vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství,

– jako stávající zákazník s přiděleným ID (identifikačním číslem zákazníka), který je držitelem Zlaté karty, nebo členem ZEPTER VIP CLUBU, pokud nepožádá o zrušení členství v ClubLive100 a nevysloví souhlas s podmínkami členství,

– jako stávající zákazník s přiděleným ID se zaregistruje, vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství

– jako fyzická či právnická osoba se zaregistruje (vyplní přihlášku) a vysloví souhlas se členstvím v ClubLive100 a s podmínkami členství

II. Členství v ClubLive100 je zcela dobrovolné a bezplatné.

Členství v ClubLive100 opravňuje člena získávat od společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. speciální výhody určené pro členy ClubLive100, účastnit se speciálních marketingových akcí a programů a čerpat slevy, výhody a bonusy určené pro členy ClubLive100.

Všichni členové ClubLive100 získávají právo na přednostní informace o akcích, novinkách společnosti a soutěžích.

Dále získávají:

  • zdarma nové materiály k výrobkům
  • zdarma poradenství k léčbě světelnou terapií Bioptron
  • poradenství zdravého stravování
  • účast na školách vaření zdarma
  • přednostní pozvání na speciální akce, semináře, oslavy, předvádění výrobků, uvádění nových výrobků a speciální propagační nabídky výhradně pro členy ClubLive100

Každý člen ClubLive100 obdrží po zaregistrování číslo ID (pokud již mu nebylo přiděleno dříve), a to formou e-mailu nebo prostřednictvím pošty.

Všichni členové ClubLive100 jsou oprávněni nakupovat na území České republiky za zvýhodněné ceny, a to v oficiálních obchodech ZEPTER, přes internet či přímo u obchodních konzultantů ZEPTER (obchodních zástupců). Dále může nakupovat na zahraničních e-shopech (http://www.zepter.com/MainMenu/ZepterWorld/ZepterWorld2.aspx#Shops). Člen ClubLive100 má při nákupu právo na slevu v maximální výši 30% z každého nákupu u vybraných výrobků ZEPTER, která se uplatní z doporučené maloobchodní ceny přímo při nákupu (provedení závazné objednávky zboží). Slevy nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, pokud výslovně není uvedeno jinak. V případě jakéhokoliv zrušení kupní smlouvy, kde člen ClubLive100 uplatnil nárok na slevu, je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna vrátit pouze doplatek kupní ceny po uplatněné slevě, peněžní částka odpovídající uplatněné slevě se nevrací.

Člen ClubLive100 získává za doporučení členství v ClubLive100 dalších zákazníků společnosti

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. členské body ve výši až 10% z hodnoty první kupní smlouvy (objednávky) po odečtení DPH jím doporučených zákazníků, a to za podmínky, že kupní smlouva je ze strany doporučeného zákazníka zcela splněna a zaplacena a ode dne dodání zboží dle této kupní smlouvy uběhlo více jak 40 dnů a ze strany doporučeného zákazníka nedošlo ke zrušení takové kupní smlouvy.

Nárok na členské body je vázaný vždy na ID člena ClubLive100 a je nepřevoditelný. Po ověření vzniku nároku na členské body budou tyto členské body připsány (nejpozději do 40 dnů od vzniku nároku) na virtuální konto člena ClubLive100.

Na virtuálním kontu člena ClubLive100 jsou členské body evidovány vždy po celé vyhodnocované období. Vyhodnocovaným obdobím je kalendářní rok (od 1. ledna aktuálního roku do 31. prosince aktuálního roku). Pokud člen ClubLive100 získá ve vyhodnocovaném období nárok na členské body ve více případech (více kupních smluv doporučených zákazníků), tyto členské body se postupně načítají na virtuální konto člena ClubLive100.

Člen ClubLive100 je oprávněn členské body získané během příslušného vyhodnocovaného období vyměnit za odměnu. Nárok na výměnu členských bodů musí člen ClubLive100 uplatnit u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nejpozději do jednoho roku od konce příslušného vyhodnocovaného období (do 31. prosince následujícího kalendářního roku po příslušném vyhodnocovaném období), jinak tento nárok bez jakékoliv náhrady zaniká.

Při výměně členský bodů platí, že 1 členský bod je 1,– Kč.

Výměnu členských bodů provede člen ClubLive100 přes internetové stránky ClubLive100. Při výměně členský bodů za odměnu člen ClubLive100 zvolí i způsob čerpání odměny. Výše odměny je vždy vyčíslena v penězích, a to v Kč.

Odměna člena ClubLive100 může být čerpána následujícími způsoby:

1) sleva až 100% na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

2) vyplacení peněžní částky

V případě, že člen ClubLive100 se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v podobě slevy na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., provede svoji volbu na internetových stránkách CLUBLive100 a zároveň zvolí výrobek (výrobky), na jejichž koupi hodlá slevu uplatnit. Slevu nelze kombinovat s jinými obchodními nabídkami, slevami nebo akcemi, krom členské slevy na osobní nákup člena ClubLive100, která je uvedena v těchto podmínkách výše. Smluvní podmínky samotné kupní smlouvy se pak řídí smluvními podmínkami kupní smlouvy uzavírané v internetovém obchodě společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

V případě, že člen ClubLive100 se rozhodne vyčerpat nárok na svoji odměnu v penězích, provede svoji volbu na internetových stránkách CLUBLive100 a zároveň zvolí typ smluvního vztahu, který musí být uzavřen jako podklad pro vyplacení peněžní částky. V případě, že nebude příslušný smluvní vztah uzavřen, nelze peněžní částku vyplatit a nárok na odměnu musí být vyčerpán v podobě slevy na výrobky společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Typy smluvních vztahů s jejich smluvními podmínkami jsou uvedeny na internetových stránkách ClubLive100.

Člen ClubLive100 v závislosti na charakteru a rozsahu činnosti v ClubLive100 může zvolit jeden z následujících smluvních typů:

a) dohoda o provedení práce – tento smluvní typ může být uzavřen s fyzickou osobou v případě výplaty odměny, která byla získána za činnost v CLubLive100 za více jak tři doporučení během kalendářního roku a nepřesahuje částku 10.000,– Kč za měsíc. Vyplacená odměna je snížena o srážkovou daň 15%.

b) smlouva o zprostředkování s podnikatelem – tento smluvní typ může být uzavřen s podnikatelem v případě výplaty odměny, která byla získána za soustavnou a opakující se činnost v CLubLive100 (více jak 3 doporučení během kalendářního roku) vykonávanou za účelem dosažení zisku. V případě, že podnikatel je registrován jako plátce DPH, bude k vyplácené odměně připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

Po uzavření příslušného smluvního vztahu bude peněžní částka vyplacena na bankovní účet člena ClubLive100. Peněžní částky jsou vypláceny vždy jedenkrát za měsíc, pokud výše peněžní částky, která by měla být vyplacena, přesáhne částku 2.000,- Kč. V případě, že peněžní částka je nižší než 2.000,- Kč, bude vyplacena členovi ClubLive100 na konci vyhodnocovaného období, tedy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

Vyplácené peněžní částky podléhají zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky. Za podrobení vyplácené peněžní částky zdanění a povinným srážkám a platbám dle příslušných právních předpisů České republiky odpovídá člen ClubLive100.

Nárok na odměnu může člen ClubLive100 uplatnit pouze v zemi, kde je registrován.

 

 

III. Člen ClubLive100 je oprávněn kdykoliv své členství v ClubLive100 ukončit, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na Zákaznické centrum společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná., případně prostřednictvím internetové aplikace.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je oprávněna ukončit členství člena v ClubLive100, pokud tento porušil podstatným způsobem podmínky členství.

V případě ukončení členství v ClubLive100 se automaticky ztrácí nárok na získané výhody, a to bez jakékoliv náhrady.

  1. Člen ClubLive100 dává tímto v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu svého členství v ClubLive100 souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. se zpracováním osobních údajů člena ClubLive100, a to titulu, jména, příjmení, data narození, čísla bankovního účtu, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. pro jeho potřeby za účelem evidence členů, za účelem statistického vyhodnocení, za účelem vyhodnocení vzniku nároku navýhody a bonusy jednotlivých členů a dále za účelem zasílání nových nabídek a katalogů členům ClubLive100 formou dopisu, telefonního hovoru, SMS a e-mailu. Rovněž souhlasí s dotazováním na aktuálnost osobních údajů. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích členů ClubLive100 a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů. Člen ClubLive100 potvrzuje, že ho společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb, a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona. Člen ClubLive100 tento uvedený souhlas v plném rozsahu dává i pro smluvní partnery společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., a to konkrétně pro obchodní konzultanty společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., přepravce, který zajišťuje dodání zboží, společnost poskytující poštovní služby a společnosti zajišťující služby pro společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., týkající se rozesílání písemných, telefonních, SMS a e-mailových sdělení. Další informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.zepter.cz

 

Člen ClubLive100 je povinen bezodkladně informovat společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. o změně shora uvedených osobních údajů.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovědnost za nedoručení získané výhody členovi ClubLive100 v důsledku neaktuálních nebo nesprávných osobních údajů.
Členové ClubLive100 byli seznámeni s aktuálními podmínkami členství v ClubLive100. Aktuální podmínky členství v ClubLive100 jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. www.zepter.cz a jsou dostupné na všech provozovnách společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Členům ClubLive100 budou zasílány informace o počtu získaných bodů a o novinkách, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo SMS. Pokud si člen ClubLive100 nebude přát dostávat nadále tyto informace, může tuto službu zrušit prostřednictvím internetové aplikace. Člen ClubLive100 může sledovat informace o počtu získaných bodů na svém virtuálním kontu člena ClubLive100.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhrazuje právo a je oprávněna pozměňovat či doplňovat tyto podmínky členství v ClubLive100 a výhody pro členy ClubLive100.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo a je oprávněna ukončit program ClubLive100, a to bez náhrady.

 

  1. Tyto podmínky členství v ClubLive100 nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění, to je dnem 15.7.2017.

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.