Reklamační řád

Česká republika
www.zepter.cz
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Spálená 55, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 990 811, Fax: 221 990 828, E-mail: info@zepter.cz. www.zepter.cz
Logistické a zákaznické centrum K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy, Tel.: 311 331 888, Fax: 311 331 877, E-mail: zakaznik@zepter.cz

IČO: 145 00 469, DIČ: 001-145 00 469, Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 283 148 – 231/0100.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v praze, oddíl C, vložka 92470.
Obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. , IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, se sídlem Praha 1, Spálená 55, společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92470, dále jen jako „společnost“ nebo „prodávající“
vydává v souladu se zněním platných právních předpisů, a to zejména s občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem na ochranu spotřebitele
(zák. č. 634/1992 Sb.), tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD

platný od 1. 9. 2017

I. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má prodávaná věc jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového
druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím má vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do bezvadného
stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu
z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o existující vadě věděl.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodávající neprokáže opak.
II. Odpovědnost za vady prodané věci
A) Prodávající odpovídá za vady, které se projeví při převzetí věci a po převzetí věci v záruční době (záruka).

B) Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:
– Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
– Záruka se nevztahuje na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci.
– Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, záruka zanikla.
– Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
– Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
– Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
– Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
– Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
– Zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
– Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
– Na hostitelské a speciální prémie, zboží ze soutěží a bonusy se záruka nevztahuje.

C) Práva z odpovědnosti za vady věci je nutné uplatnit v záruční době.
Délka záruční doby je následující:
Prodloužená záruka na vady materiálu, výrobní a funkční vady

Prodloužená záruka se nevztahuje na běžné známky opotřebení, poškození rzí a poškození nesprávným nebo nedbalým používáním. Prodloužená záruka
se dále nevztahuje na škrábance, optické změny materiálu a barvy.
Prodloužená záruka se vztahuje na vadu materiálu, výrobní nebo funkční vady a zahrnuje opravu nebo výměnu zboží, pokud je to nutné. Výrobce si

Záruční doba dle občanského zákoníku
Na všechny ostatní výrobky společnost poskytuje záruku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v délce 24 měsíců, pokud se jedná
o vady materiálu, výrobní nebo funkční vady. Jedná se zejména o masážní přístroje, porcelán, bioptronové lampy, fény, měřiče tlaku, akupunkturu,

další výrobky prodávané společností Zepter.
Záruční doba na kosmetiku se řídí datem expirace uvedeným na obalu výrobku.
Záruční doba na výrobky prodávané za nižší cenu z důvodu výskytu vady, která však nebrání k užívání výrobku k určenému účelu, je v délce 24
měsíců. Záruka v délce 24 měsíců se však nevztahuje na vadu výrobku uvedenou v kupní smlouvě nebo v jejím dodatku, pro kterou byla cena výrobku
snížena. Na takový výrobek s vadou nelze zakoupit a sjednat komerční – prodlouženou záruku.
Česká republika
www.zepter.cz
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
Doba od oprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby
nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

D) Práva z odpovědnosti za vady věci (reklamaci) lze uplatnit osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby v Servisním středisku společnosti na adrese –
252 19 Rudná u Prahy – K Vypichu 1119. Dále lze reklamaci uplatnit v sídle společnosti Praha 1 – Spálená 55, na pobočkách společnosti Brno – Skořepka
a v dalších provozovnách společnosti.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.
Kupující je povinen při uplatnění reklamace průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL
s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Spálená 55, a datum tohoto zakoupení, a to například kupní smlouvou, pokladním blokem – účtenkou, dodacím
listem, záručním listem, svědeckou výpovědí či jiným vhodným důkazním prostředkem.
Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout bezodkladně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující
Obchodní konzultanti společnosti nejsou oprávněni posuzovat stav reklamovaného zboží ani podávat přísliby o způsobu vyřízení reklamace, pokud
k tomu nejsou písemně pověřeni prodávajícím.

E) Zákazník nebo obchodní konzultant při předání zboží do opravy obdrží protokol o převzetí zboží. Po zaslání do Servisního střediska a po posouzení, zda
se jedná o reklamaci či zakázku, bude vytištěn příslušný doklad a zaslán zákazníkovi. Reklamace – Reklamační protokol, placená oprava – Zakázkový list.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží. Ve složitých případech tak učiní nejpozději do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§19 zákona na ochranu spotřebitele).
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že reklamace není vyřízena ve stanovené lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo
o vadu neodstranitelnou.

F) Způsob odstranění vad se řídí těmito zásadami:
– Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu
součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
– Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo
má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí
vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
– Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy
odstoupit.
O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně
vyskytne. O uvedený případ nejde, objeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.
Větším počtem vad věc trpí, má-li v době reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

G) Vyřízené reklamace jsou kupujícím předávány dle požadavků kupujících
– osobně v Servisním středisku společnosti
– osobně v sídle společnosti, jejích pobočkách a dalších provozovnách
– prostřednictví zásilkové služby
V případě, že kupující zaslal reklamované zboží prostřednictvím zásilkové služby, bude mu po vyřízení reklamace předáno prostřednictví zásilkové služby.

H) Kupující je povinen si převzít zboží ze záruční opravy některým ze způsobů výše uvedených, a to nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční
oprava měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pokud tak kupující neučiní, je povinen zaplatit
prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 15 Kč za každý den uskladnění.
Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si zboží vyzvednout, je oprávněn prodávající zboží prodat
a na výzvu kupujícího mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího
a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu
k vyzvednutí věci.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Prodávající ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího
(spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory.

III. Komerční – prodloužená záruka

A) Komerční – prodlouženou zárukou se rozumí placená služba spočívající v převzetí odpovědnosti prodávajícího za vady jím prodaného výrobku, které
se projeví v době od uplynutí záruky zákonné, jež je upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně záruky stanovené výrobcem či
prodávajícím (prodloužená záruka), až do uplynutí doby komerční – prodloužené záruky.

B) Komerční – prodlouženou záruku lze zakoupit pouze u výrobků stanovených výrobcem či prodejcem, a to pouze s novým výrobkem – v době uzavření
kupní smlouvy. Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží komerční – prodlouženou záruku nejvíce v rozsahu 3 roky, pričemž délka komerční –
prodloužené záruky se uvádí na kupní smlouvě konkrétním označením (kódem) v závislosti na jednotlivém druhu zboží, ke kterému je možné ji zakoupit.

C) Kupující má z komerční – prodloužené záruky nárok na opravu věci či výměnu věci, když konkrétní rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace v komerční
– prodloužené záruce náleží prodávajícímu.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé v důsledku vad vzniklých v průběhu komerční – prodloužené záruky nebo za škody vzniklé v důsledku
nemožnosti využívat výrobek v průběhu reklamace.
Kupující nemá nárok na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad v rámci komerční – prodloužené záruky.

Doba komerční – prodloužené záruky běží i po dobu, po kterou byla vyřizována reklamace během komerční – prodloužené záruky.
Komerční – prodloužená záruka a nároky z ní se řídí podmínkami stanovenými v tomto článku tohoto reklamačního řádu. Na komerční – prodlouženou
záruku se nevztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, která upravují záruku zákonnou, respektive záruky
stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka).

D) Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na následující případy:
– Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
– Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci.
– Vypršela-li u zboží doba komerční – prodloužené záruky přede dnem uplatnění reklamace, komerční – prodloužená záruka zanikla.
– Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
– Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
– Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
– Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
– Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
– Zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
– Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

IV. Zakázková oprava zboží mimo reklamační řízení

A) Zakázka – oprava závady na výrobku po záruční lhůtě, případně vady, za kterou neodpovídá prodávající. Doba vyřízení zakázky není stanovena zákonem,
je stanovena dohodou prodávajícího a kupujícího. Dokladem o převzetí zboží do zakázkové opravy je „Protokol o převzetí zboží“, následně „Zakázkový list“.

B) Příjem zakázky:
– na pobočce
– v sídle společnosti,
– zásilkovou službou na Servisní středisko, nikoliv na dobírku,
– osobně do Servisního střediska.
Výdej zakázky:
– zásilkovou službou,
– osobně.

Zprostředkovatel není oprávněn přebírat zboží od kupujícího za čelem uplatnění reklamace a jakýmkoliv způsobem vyřizovat reklamace za prodávajícího.

C) Předběžná cena opravy dle občanského zákoníku se může lišit:
do 1 000 Kč o 20 %
nad 1 000 Kč o 10 %
Servisní středisko v těchto případech zvýšení ceny odsouhlasí se zákazníkem buď telefonicky, nebo písemně.
Zaslání a doručení opravených věcí – zakázek od společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. objednateli bude provedeno prostřednictvím zásilkové služby,
a to zásilkou na dobírku. Dodací adresou je adresa uvedená v protokolu o převzetí zboží. Poštovné a balné činí 99 Kč. Objednatel opravy věci – zakázky
je povinen si převzít zásilku obsahující opravenou věc – zakázku od zásilkové služby a uhradit cenu dobírky (obsahuje cenu opravy, poštovné a balné),
a to na základě výzvy přepravce, případně ve lhůtě stanovené přepravcem. Nepřevezme-li objednatel zásilku od pověřeného přepravce či bylo sjednáno
osobní předání opravené věci – zakázky, je objednatel povinen si vyzvednout opravenou věc – zakázku nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby,
kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen
zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 15 Kč za každý započatý den uskladnění. Nevyzvedne-li si objednatel opravenou věc – zakázku ve lhůtě šesti měsíců
ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. právo opravenou věc – zakázku prodat. Je-li zhotoviteli známa
adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět
a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté opravené věci – zakázky, vyplatí společnost ZEPTER
INTERNATIONAL s.r.o. objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek
prodeje musí objednatel uplatnit u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

D) Záruční doba na zakázku se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

V. Spotřební materiál a minimální životnost
Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. filtry, baterie, různé světelné zdroje – žárovky a podobné) nebo je-li tento spotřební materiál součástí
zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době použitelnosti zboží nebo v počtu použití, či
jinak obdobně specifikována. U spotřebního materiálu může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné
dodržet všechny uváděné podmínky.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční době tím není dotčeno. Při vyřízení reklamace však bude přihlíženo k výše uvedeným skutečnostem,
když záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje
náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je
důsledkem běžného opotřebení, avšak není ani vyloučeno, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka. Prodávající je povinen životnost vyznačit
u prodávaného zboží, jinak se životnosti výrobku prodávající nemůže dovolat.

VI. Předváděcí sety
Na předváděcí sety, které nebyly zakoupeny na kupní smlouvy, či sety vydané na smlouvu o pronájmu, se záruka nevztahuje a opravy budou provedeny
v souladu s platným ceníkem oprav Servisního střediska. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na základě svého rozhodnutí může i v tomto případě
provést bezplatnou opravu.
Na předváděcí sety zakoupené obchodními konzultanty společnosti se poskytuje záruka v délce 24 měsíců, když podrobnosti se řídí občanským zákoníkem.
V Praze dne 1. 9. 2017
Ciaran Seamus Kelly
jednatel